Wyłącznym właścicielem praw autorskich do wszystkich materiałów zawartych w serwisie jest firma Sterta.pl

Sterta.pl
ul. Lubelska 43 A
10-410 Olsztyn
tel. +48 500 800 842


Jakiekolwiek wykorzystywanie materiałów z niniejszej strony internetowej bez zgody firmy Sterta.pl (pisemna umowa) stanowi złamanie ustawy o prawie autorskim. Wobec wszystkich podmiotów naruszających prawo autorskie wszczęte będzie odpowiednie postępowanie sądowe. Ponadto zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim firma Sterta.pl, której autorskie prawa majątkowe zostaną naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. Licencja na jeden film kosztuje 1500 PLN rocznie lub 3500 PLN bezterminowo. Cennik ten stanowi podstawę wyliczenia odszkodowania wobec podmiotów, które bezprawnie wykorzystują nasze materiały.